Pályázati felhívás

A Pridentum-Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123, Budapest, Alkotás u.5.Mfsz: 1.), mint az új felszámolói névjegyzékben 34. sorszám alatt szereplő felszámoló szervezet (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a többször módosított 1991. évi XLIX. Tv. (továbbiakban: Csődtörvény röviden: Cstv) 38.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Az Ajánlatkérő az általa végzett felszámolási eljárások során az adós társaságok iratanyagának rendezésével, kezelésével, tárolásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátására vár ajánlatokat.

Sikeres pályázat esetén az Ajánlattevő feladatát képezik továbbá az adós társaság iratanyagának az átvétel helyétől az iratok tárolási helyére történő elszállítása, és a külön jogszabályok alapján az átvett iratanyagból történő adatszolgáltatás, valamint s Cstv. 53.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az adós társaság történeti értékű iratanyagának a levéltár részére, a Cstv. 53.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a maradandó értékű irattári anyagának a területileg illetékes levéltár részére a Cstv. által előírt módon (nem fertőzött állapotban, irattári rendben, ügyviteli segédleteivel, levéltári tárolásra alkalmas és a levéltári tartalomnak megfelelő módon feliratozott savmentes dobozokban – vagy az iratanyag jellegének megfelelő más tárolóeszközökben – továbbá a levéltári anyagot legalább raktári egységenként – dobozonként, illetve egyéb tárolóeszközök szerint – felsoroló jegyzékkel) történő átadása.

A Cstv. 53.§ (3) bekezdése szerint az iratok jogszabályban meghatározott ideig történő őrzéséről a felszámoló gondoskodik. Az iratok jogszabályban történő őrzésének feladata átruházható, a felelősség azonban az őrzési idő lejáratáig a felszámolót terheli.

Sikeres pályázat esetén az Ajánlatkérő 5 éves határozott idejű keretszerződést köt az összességében gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő Ajánlattevővel, melyben Ajánlatkérő vállalja, hogy az általa végzett felszámolási eljárásokban a keretszerződés időtartama alatt kizárólag a nyertes Ajánlattevővel köt a Cstv-ben rögzített irattározási feladatokra megbízási szerződést.

Az Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni szükséges a részletes árajánlatát, a tevékenység folytatására vonatkozó engedélyeit, referenciáit, az elbírálásnál előnyként értékelhető szempontokat, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem olyan vállalkozás, amelyben az Ajánlatkérő felszámoló szervezetnek, vagy a felszámolóbiztosnak, vagy ezek közeli hozzátartozóinak kizárólagos vagy többségi részesedése van. Csatolni szükséges továbbá az ajánlatot tevő aláírók képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumokat.

Ajánlati kötöttség: Az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásának határidejétől számított 60. napig tart, melyről Ajánlattevőnek a pályázatában külön nyilatkoznia szükséges.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018.03.19.

Az ajánlatok benyújtásának helye: Pridentum-Pro Kft. székhelye: 1123, Budapest, Alkotás u.5.mfsz.1

Az ajánlatok benyújtásának módja: 1 db. lezárt, sértetlen borítékban, melyekre kérjük ráírni:

PRIDENTUM-PRO KFT. IRATTÁRAZÁS PÁLYÁZAT

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018.03.19. 10.00-kor Pridentum-Pro Kft. székhelye: 1123, Budapest, Alkotás u.5.mfsz.1

Az ajánlatok elbírálásának határideje: a pályázatok bontását követő 15 nap. A pályázatok elbírálásáról a pályázókat az Ajánlatkérő írásban értesíti.

Szerződéskötési határidő: a pályázatok elbírálását követő 30 nap.

Pályázattal kapcsolatos további információ: Tel: 06-1-784-1252 Email: titkarsag@pridentumpro.hu