Pályázati felhívás II.

A Pridentum-Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1123, Budapest, Alkotás u.5.Mfsz: 1.), mint az új felszámolói névjegyzékben 34. sorszám alatt szereplő felszámoló szervezet (a továbbiakban: Ajánlatkérő) a többször módosított 1991. évi XLIX. Tv. (továbbiakban: Csődtörvény röviden: Cstv) 38.§ (7) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Az Ajánlatkérő az általa végzett felszámolási eljárások során az adós társaságok tulajdonában álló ingatlanok, ingó készletek, követelések, tárgyi eszközök értékbecslésének elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására vár ajánlatokat.

Sikeres pályázat esetén az Ajánlattevő feladatát képezik továbbá az adós társaság értékkel nem bíró, azonban az átadott tevékenység záró mérlegben leírt, vagy nullás értéken szereplő tárgyi eszközök, készletek, ingatlanok vagyonelemek minősítése is. Az Ajánlattevő nyilatkozzon arról is, amennyiben leltár elkészítése válik szükségessé, a leltár elkészítésében közreműködik. Az Ajánlattevő nyilatkozatot tesz, hogy amennyiben az értékbecslés tárgya speciális szakértelmet igénylő értékbecslés elkészítése, abban az esetben a megfelelő szakértő felkutatásában szintén közreműködik.

Sikeres pályázat esetén az Ajánlatkérő 5 éves határozott idejű keretszerződést köt az összességében gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő Ajánlattevővel, melyben Ajánlatkérő vállalja, hogy az általa végzett felszámolási eljárásokban a keretszerződés időtartama alatt kizárólag a nyertes Ajánlattevővel köt a Cstv-ben rögzített értékbecslési feladatokra megbízási szerződést.

Az Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni szükséges a részletes ajánlatát, a tevékenység folytatására vonatkozó engedélyeit, referenciáit, az elbírálásnál előnyként értékelhető szempontokat, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem olyan vállalkozás, amelyben az Ajánlatkérő felszámoló szervezetnek, vagy a felszámolóbiztosnak, vagy ezek közeli hozzátartozóinak kizárólagos vagy többségi részesedése van. Csatolni szükséges továbbá az ajánlatot tevő aláírók képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumokat.

Ajánlati kötöttség: Az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlat benyújtásának határidejétől számított 60. napig tart, melyről Ajánlattevőnek a pályázatában külön nyilatkoznia szükséges.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018.03.19.

 

Az ajánlatok benyújtásának helye: Pridentum-Pro Kft. székhelye: 1123, Budapest, Alkotás u.5.mfsz.1

Az ajánlatok benyújtásának módja: 1 db. lezárt, sértetlen borítékban, melyekre kérjük ráírni:

PRIDENTUM-PRO KFT. ÉRTÉKBECSLÉSI PÁLYÁZAT

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2018.03.19. 10.00-kor Pridentum-Pro Kft. székhelye: 1123, Budapest, Alkotás u.5. mfsz.1

 

Az ajánlatok elbírálásának határideje: a pályázatok bontását követő 15 nap. A pályázatok elbírálásáról a pályázókat az Ajánlatkérő írásban értesíti.

Szerződéskötési határidő: a pályázatok elbírálását követő 30 nap.

Pályázattal kapcsolatos további információ: Tel: 06-1-784-1252 Email: titkarsag@pridentumpro.hu